De Hersenstichting stelt in totaal 1.700.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar transdiagnostische interventies voor neuropsychologische gevolgen bij hersenaandoeningen. De sluitingsdatum van 21 mei 2019 is verstreken. Het is niet meer mogelijk om te reageren.

Het gaat om twee subsidieoproepen, klik op de link hieronder voor de volledige tekst:

 1. subsidieoproep effectiviteit bestaande interventies
 2. subsidieoproep ontwikkeling nieuwe interventies

Doelstelling Hersenstichting

Er zijn honderden verschillende hersenaandoeningen, maar je hebt maar één stel hersenen. Elke dag neemt de kans toe dat je leven fysiek, mentaal of sociaal wordt aangetast door een hersenaandoening. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Hersenaandoeningen zijn het grootste gezondheidsprobleem van nu en straks. Het raakt ons vroeg of laat allemaal. Daarom zetten we niet in op één ziekte, maar investeren we breed in grensverleggende oplossingen die alle hersenaandoeningen helpen voorkomen en genezen.

Onze missie hebben we vertaald in twee leidende doelen:

 1. Minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen
  Hersenaandoeningen hebben een enorme impact op het leven van mensen. Door hersenaandoeningen te voorkomen, ervoor te zorgen dat de ziekte pas op latere leeftijd tot uiting komt, langzamer verloopt of zelfs gestopt kan worden, leven mensen langer. Door ervoor te zorgen dat klachten verminderd worden en mensen beter kunnen functioneren, wordt de ziekte als minder ernstig ervaren.
 2. Mensen met een hersenaandoening worden herkend én erkend
  Hersenaandoeningen worden te vaak niet herkend: door de patiënt, zijn omgeving, door zorgverleners en in de maatschappij. Dit moet veranderen. Zodat mensen met een hersenaandoening de juiste zorg op het juiste moment kunnen krijgen en zodat ze een betekenisvolle rol in de samenleving kunnen (blijven) vervullen.

Doelstelling subsidieoproepen

Beide subsidieoproepen richten zich met het oog op het verminderen van ziektelast specifiek op het verminderen van neuropsychologische klachten als gevolg van hersenaandoeningen en het verbeteren van dagelijks functioneren. Wij willen bereiken dat:

 1. Er een toename zichtbaar is van het aantal interventies waarvan bewezen is dat zij klachten verminderen of het functioneren verbeteren bij mensen met een hersenaandoening.
 2. Hierdoor het aantal patiënten dat een interventie ontvangt die klachten vermindert en/of het functioneren verbetert toeneemt.

Om deze doelstelling te behalen opent de Hersenstichting twee subsidierondes. De focus ligt daarbij op veel voorkomende en veelal aandoeningoverstijgende klachten. Veel klachten zijn transdiagnostisch van aard en komen dus voor bij meerdere hersenaandoeningen. Interventies ontwikkeld voor één hersenaandoening kunnen vaak ook ingezet worden voor andere hersenaandoeningen.

De eerste subsidieronde is gericht op de effectiviteit van bestaande interventies, die klachten verminderen en/of functioneren verbeteren, met als doel deze interventies beschikbaar te maken voor een bredere patiëntendoelgroep (transdiagnostisch). Klik hier voor de volledige subsidierondetekst ‘effectiviteit interventies’.

Parallel aan deze subsidieoproep, zetten wij in op de ontwikkeling van nieuwe transdiagnostische interventies die klachten verminderen en/of functioneren verbeteren, met als doel deze interventies beschikbaar te maken voor een bredere patiëntendoelgroep. De nieuwe interventie moet innovatief zijn en aantoonbare meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande behandelmethoden. Klik hier voor de volledige subsidierondetekst ‘ontwikkeling interventies’.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het aan te vragen bedrag voor de effectiviteitstudie is per project maximaal € 300.000. Het aan te vragen bedrag voor de ontwikkelingsstudie is per project maximaal €400.000. Het aan te vragen bedrag staat in verhouding tot de studie en de te verwachten opbrengsten.
 • Het onderzoek baseert zich op het verminderen van klachten en verbeteren van leven voor de patiënt. Van aanvragers wordt verwacht dat zij actief bij ervaringsdeskundigen en gebruikers te rade gaan om te toetsen in hoeverre hun ideeën aansluiten bij de behoefte van de belanghebbenden en of zij relevant, haalbaar en bruikbaar zijn.
 • De interventie is ziekte-overstijgend van aard en richt zich op neuropsychologische gevolgen van meerdere hersenaandoeningen.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De klinische studie moet worden uitgevoerd in (een) Nederlands(e) kennis- of zorginstelling(en). Elke hoofdaanvrager mag maar betrokken zijn bij één aanvraag. Elke persoon mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn waarvan eenmaal als hoofdaanvrager.

Procedure en aanvraag

De selectieprocedure kent de volgende stappen:

 • Indienen vooraanmelding: uiterlijk 21 mei 2019 om 12.00 uur
 • Uitnodiging uitgebreide aanvraag: 10 juni – 16 juni 2019
 • Indienen uitgebreide aanvraag: uiterlijk 2 september 2019 om 12.00 uur
 • Wederhoor schrijven: 30 september – 7 oktober 2019
 • Toekenningsbesluit: november 2019

Projectideeën kunnen tot uiterlijk 21 mei 2019 om 12.00 uur ingediend worden door het vooraanmeldingsformulier per email te versturen.

Leden van de Adviesraad Wetenschap & Innovatie (AWI) van de Hersenstichting beoordelen of de projectideeën voldoen aan de opgestelde voorwaarden. Maximaal vijftien projectideeën worden verzocht een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen via ons digitale beoordelingssysteem.

Het bestuur van de Hersenstichting beslist welke aanvraag gehonoreerd wordt op basis van de beoordelingen van referenten, ervaringsdeskundigen en het AWI advies. Honoreringsuitslag: november 2019.

Meer informatie

Voor informatie over de inhoudelijke afbakening kunt u contact opnemen met Els van der Rhee via mail of 070 302 48 18.