De Hersenstichting stelt 100.000 euro beschikbaar om een bijdrage te kunnen leveren aan de beschikbaarheid van de juiste zorg op het juiste moment en dat er alternatieve behandelingen dan medicatie worden geboden bij slaapproblemen. Projectaanvraag dient voor maandag 5 oktober 12.00 uur door de Hersenstichting te zijn ontvangen.

Slaap is een belangrijk thema binnen de doelen van de Hersenstichting. Slaapproblemen komen namelijk veel voor en hebben zeer nadelige gezondheidseffecten. Patiënten die hulp zoeken voor hun slaapproblemen gaan in eerste instantie naar de huisarts. Echter is de zorg van de huisarts voor slaapproblematiek nog niet optimaal. Zo is de kennis van huisartsen over slaapproblemen vaak onvoldoende om een goede diagnose te kunnen stellen en onderscheid te maken tussen de verschillende slaapstoornissen en is niet elke huisartsenpraktijk in staat de juiste behandeling te bieden.

Als antwoord hierop werd – met steun van de Hersenstichting – de Slaapstraat in Utrecht opgezet: een zorgprogramma bestaande uit trainingen en materialen voor betere (h)erkenning, diagnostiek en behandeling in de huisartsenpraktijk. Doel hiervan is om insomnie (chronischa slapeloosheid) sneller te herkennen en effectief te behandelen.

Evaluatie

De Slaapstraat heeft een belangrijke (regionale) bijdrage geleverd aan het verbeteren van eerstelijns slaapzorg. Tegelijkertijd heeft deze zorg de komende jaren nog flinke verbetering nodig. Het huidige zorgprogramma Slaapstraat zorgt weliswaar voor meer kennis en betere diagnostiek, maar is voor veel huisartsenpraktijken te duur en kost te veel tijd. Het budget van de Hersenstichting is niet toereikend om landelijk in volle breedte aan deze beperkende randvoorwaarden duurzaam tegemoet te kunnen komen. Echter dienen de bevindingen en werkzame elementen van project Slaapstraat niet verloren te gaan en zouden moeten worden geïntegreerd en aangeboden in laagdrempelig en toegankelijk scholingsaanbod. Daarnaast blijft de toepassing van CGTi achter, wegens te grote onbekendheid met CGTi binnen de huisartsenpraktijk (arts en POH-GGZ) en te weinig geschoolde zorgaanbieders. Er is een effectief bewezen online CGTi-behandeling beschikbaar. Deze zou op grotere schaal kunnen worden toegepast.

Vervolg Slaapstraat

De Hersenstichting signaleert op basis van de evaluatie van de Slaapstraat dat de toepassing en implementatie van deze effectieve online CGTi-behandeling nodig is. Bewustwording van de urgentie van het probleem en het ontwikkelen van voldoende kennis over en vaardigheden voor het bieden van de juiste behandeling door middel van scholing van professionals (POH-GGZ) is een belangrijke basis om de juiste zorg te kunnen bieden. Daarom wil de Hersenstichting als vervolg op het project Slaapstraat investeren in het creëren en toegankelijk maken van een beter scholingsaanbod rondom deze behandeling met daarin verwerkt de bevindingen en werkzame elementen van Slaapstraat, voor huisartsen en POH, zodat zij in staat zijn deze behandeling in de praktijk aan te bieden en de slaapzorg te verbeteren. Voor deze vervolgaanvraag op project Slaapstraat is een gesloten subsidie ronde uitgezet.

Doel van deze oproep

In deze ronde roept de Hersenstichting op middels een goed onderbouwd plan de slaapzorg in Nederland structureel te verbeteren, op basis van de evaluatiestudie van het Slaapstraat-project en door middel van scholing van zorgprofessionals in de eerstelijn op het gebied van bewezen CGTi met geïntegreerd de bevindingen en werkzame elementen van project Slaapstraat. Met als doel dat meer mensen met slaapproblemen, met focus op insomnie, de juiste zorg ontvangen op het juiste moment. In het plan dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor landelijke implementatie, toegang en borging van de scholing.

Wie kan er aanvragen?

Er is één partij die wordt uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Deze partij bestaat uit een samenwerking tussen de Vrije Universiteit, Zorgprogramma Slaapstraat en slaapcentrum Kempenhaeghe. Zij zijn nauw betrokken geweest in het project Slaapstraat als stuurgroepleden en bij de evaluatiestudie.

Criteria

Het project moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Het project richt zich op behandeling van slaapproblemen, met een focus op insomnie, in de eerstelijnszorg door middel van bewezen effectieve CGTi
 • Het project is een vervolgproject dat zich richt op ontwikkeling en implementatie in de praktijk, gebaseerd op de resultaten van de evaluatiestudie Slaapstraat
 • Het project bevat de ontwikkeling van scholingsaanbod gericht op huisartsen en POH
 • Het project richt zich op landelijke implementatie en borging
 • In het project zijn alle relevante partijen betrokken vanaf opstellen van het projectplan tot en met uitvoering ervan
 • Het projectvoorstel is van zeer goede kwaliteit en de projectgroep is multidisciplinair
 • Het project is relevant voor de maatschappij, zorgpraktijk en werkgebied van de Hersenstichting
 • Het project richt zich op behandeling van slaapproblemen, met een focus op insomnie, in de eerstelijnszorg door middel van bewezen effectieve CGTi
 • Het project is een vervolgproject dat zich richt op ontwikkeling en implementatie in de praktijk, gebaseerd op de resultaten van de evaluatiestudie Slaapstraat
 • Het project bevat de ontwikkeling van scholingsaanbod gericht op huisartsen en POH
 • Het project richt zich op landelijke implementatie en borging
 • In het project zijn alle relevante partijen betrokken vanaf opstellen van het projectplan tot en met uitvoering ervan
 • Het projectvoorstel is van zeer goede kwaliteit en de projectgroep is multidisciplinair
 • Het project is relevant voor de maatschappij, zorgpraktijk en werkgebied van de Hersenstichting

Wat kan aangevraagd worden?

In deze ronde is een totaalbedrag van €100.000 beschikbaar. Het is aan de aanvragers zelf om te bepalen voor welk budget zij een aanvraag indienen. De ingediende plannen moeten in verhouding staan tot het aangevraagde budget.

Voorwaarden project uitvoering

De subsidievoorwaarden staan beschreven in het contract. Een conceptversie hiervan is op te vragen. Het is belangrijk om bij de projectaanvraag al rekening te houden met:

 • Het project moet binnen 9 maanden na voorlopige toekenning starten, anders vervalt de Voorlopige Toekenning.
 • Aanvullende documenten, zoals mijlpalenplan, implementatieplan en gebruikerscommissie zijn vastgesteld. Deze documenten worden hieronder toegelicht.

Beoordeling

De projectaanvragen worden beoordeeld door tenminste twee inhoudelijke externe referenten op kwaliteit, haalbaarheid en relevantie én een ervaringsdeskundigenpanel op relevantie en bruikbaarheid van het resultaat. Op basis van de commentaren van de referenten en ervaringsdeskundigen wordt een schriftelijk wederhoor geformuleerd door de aanvrager. Dit tezamen zal ter eindbeoordeling worden voorgelegd aan de Adviesraad Wetenschap & Innovatie (AWI) van de Hersenstichting.

Meer informatie?

 

Voor inhoudelijke vragen over deze oproep kunt u contact opnemen met
Jasmijn Vollering of via 070-209 22 24.

 

Voor vragen over (het gebruik van) de externe portal van het geautomatiseerde toekennings- en opvolgsysteem van de Hersenstichting kunt u de handleiding raadplegen. Deze krijgt u meegestuurd met de uitnodiging voor indiening van de projectaanvraag. Mochten er onverhoopt problemen optreden, kunt u contact opnemen met Jasmijn Vollering.