De organisatie en zijn context

De Hersenstichting (www.hersenstichting.nl) is opgericht in 1989 vanuit de wens om meer hersenonderzoek in Nederland mogelijk te maken. Doel was aanvankelijk vooral het werven van fondsen om wetenschappelijk hersenonderzoek te financieren. Dit doel is in de loop der jaren aanzienlijk verbreed.  De Hersenstichting laat nog steeds onderzoek doen naar hersenaandoeningen, maar levert ook een bijdrage aan het agenderen van hersengezondheid en het verspreiden van kennis. De Hersenstichting is privaat gefinancierd en beschikt over alle relevante keurmerken van de goede doelen branche. De Hersenstichting beschikt over en maakt deel uit van uitgebreide netwerken van wetenschappers, zorgprofessionals, patiënten, patiëntenverenigingen en media. De organisatie is lid van de vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), waarin afstemming wordt gezocht over gezamenlijke thema’s als preventie en dierproeven. De Hersenstichting is ook initiatiefnemer van Hoofdzaken waarin neurologie en psychiatrie samen komen in een ambitieus tienjarig kennis- en innovatieprogramma.

Van een financier van onderzoek is de Hersenstichting veranderd in een maatschappelijke organisatie. De impact voor de patiënt en de samenleving staat centraal. Daarin past ook een rol van aanjager en verbinder. Zo wordt er ingezet op het bevorderen van hersengezondheid, het signaleren van problemen in de zorg en het mogelijk maken van behandeling van hersenaandoeningen. De Hersenstichting doet dit door te beoordelen wat de organisatie hier, samen met zijn netwerk, kan betekenen. Recent is de organisatie succesvol gefuseerd met de Edwin van der Sar Foundation. Projecten als The Class en revalidatiesporten zijn nu onderdeel van de Hersenstichting geworden.

De organisatie en zijn inrichting

De ontdekkingen en ontwikkelingen op het vlak van hersenen – zowel hersenaandoeningen als het gezond houden van hersenen – volgen elkaar snel op. De publieke belangstelling en de media-aandacht voor hersenen zijn groot. Niet alleen voor de werking van de hersenen in het algemeen, maar ook voor hersenaandoeningen en het zo lang mogelijk gezond houden van het brein.

In deze context maakt de Hersenstichting een forse groei door. We verwachten in 2021 wederom een succesvol jaar met € 17 miljoen euro aan inkomsten wederom een succesvol jaar. Ook in de komende jaren wil de Hersenstichting blijven groeien om steeds meer impact te maken. Het is de ambitie de potentie in de markt verder te kapitaliseren. Ook de organisatie is de afgelopen jaren uitgebreid en zal naar verwachting parallel aan de inkomstenambities doorgroeien en veranderen.  Mevrouw Merel Heimens Visser is per maart 2019 benoemd als Directeur-Bestuurder. Het aantal werknemers van de Hersenstichting bedraagt op dit moment 60 (49 fte).

Organigram

Raad van Toezicht

De bevoegdheden van de Raad van Toezicht rusten bij de Raad van Toezicht als collectief orgaan en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend. Er is een regelement waarin de taken, rollen en verplichtingen vastgelegd zijn. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak het

 • functioneren als werkgever van het bestuur;
 • integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting;
 • al dan niet goedkeuren van besluiten van het bestuur;
 • benoemen van de externe accountant;
 • inspireren en klankborden op strategisch niveau en
 • openstellen van zijn netwerken.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar. Daarnaast nemen de leden van de Raad van Toezicht, in samenspraak met de Directeur-Bestuurder, deel aan activiteiten, evenementen en/of werkbezoeken.  Ten minste eenmaal per jaar spreekt (een vertegenwoordiging van) de Raad van Toezicht met een vertegenwoordiging van het personeel. Ook is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de eigen zelfevaluatie.  Net als de medewerkers onderschrijven de leden van de raad het integriteitsbeleid van de organisatie en vragen zij een VOG aan.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld

NaamProfiel
Dhr. E.P. (Ewoud) Goudswaard MBAVoorzitter | Affiniteit Financieel-economisch
Prof. Dr. W.A. (Pim) van GoolNeurowetenschappelijk
Mw. M.U (Monica) Erasmus-Koen CA(SA)Financieel-economisch
Drs. C.C. (Cathy) van Beek, MCMZorg & Patiënten-perspectief
Dhr. drs. F.A. (Frans) van DrimmelenMarketing, communicatie en public affairs

Nieuw lid voor de Raad van Toezicht gezocht

Per 1 januari 2022 zoeken wij voor de portefeuille marketing, communicatie en public affairs iemand die complementair is aan de overige leden van de Raad van Toezicht.

Selectiecriteria voor alle leden

 • Warm hart voor de doelstelling van de Hersenstichting en bereid zijn dit uit te dragen;
 • Betrouwbaarheid, integer, commitment  – zeker wanneer het er even om spant – bereikbaar en beschikbaar zijn;
 • Oog voor schaalvergroting, maar met respect voor het gedegen, betrouwbare profiel van de Hersenstichting;
 • Inspireren en klankborden op strategisch niveau en een onafhankelijke kritische opstelling ten opzichte van de directeur/bestuurder
 • Affiniteit met het specifieke karakter van een goed doel dat in onderzoek en participatie investeert
 • Ervaring met het besturen van grote (professionele) organisaties c.q. weten welke eisen gesteld worden aan het besturen van professionele organisaties
 • Het zien van samenhangen in vraagstukken en het kunnen denken in hoofdlijnen
 • Een relevant netwerk openstellen

Portefeuille Communicatie/Marketing

De nieuw te werven portefeuillehouder communicatie/ marketing brengt ook nog een aanvullende set aan ervaring mee:

 • brede ervaring op bestuurlijk niveau;
 • vervult een functie in toonaangevend bedrijf op het terrein van public affairs, communicatie en/of marketing
 • heeft affiniteit met stakeholder management, samenwerking met andere partijen;
 • heeft bij voorkeur een breed netwerk en ervaring in politiek-bestuurlijke context, dit om het thema ook in Den Haag op de agenda te krijgen;
 • heeft bij voorkeur ook affiniteit of ervaring rondom kennisvalorisatie en startups.

Het nieuwe lid zal ook gevraagd worden deel te nemen aan de auditcommissie.

Pluriformiteit

Het is gewenst dat diverse velden van maatschappelijke activiteit in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn (wetenschap/onderzoek, bedrijfsleven alsmede non- profit/publieke sector). Tevens dient zoveel mogelijk recht gedaan te worden aan een inclusieve en diverse samenstelling van de Raad.

Onverenigbaarheden

Personen die een familierechtelijke verhouding tot in de derde graad of een daarmee gelijk te stellen verhouding hebben met een bestuurder of lid van de Raad van Toezicht van de stichting kunnen niet worden benoemd. Wel staat de procedure open voor kandidaten die zelf ervaring hebben met mensen met een hersenaandoening in hun naaste omgeving.

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht krijgen een bescheiden vacatievergoeding. Die bedraagt € 135,- per vergadering.

Wet Bestuur en Toezicht

Aan de rol van toezichthouder van de Hersenstichting worden geen punten toegekend in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht.

Procedure & Planning

Voor deze procedure is een selectiecommissie samengesteld die bestaat uit Ewoud Goudswaard en Cathy van Beek.

Uw reactie

Heeft u interesse in de functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit om vóór 6 december as. uw belangstelling bij ons kenbaar te maken. U wordt vriendelijk verzocht uw cv met recente pasfoto te mailen aan Merel Heimens Visser voorzien van uw bondige motivering.

Voor meer informatie kunt u per mail contact opnemen met Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder of telefonisch via het secretariaat van de Hersenstichting via 070-3604816.