Beroerteonderzoek

Zeven van de tien mensen die een beroerte hebben overleefd, houden blijvend last van stoornissen op het gebied van denken, emotie, gedrag of taal. De impact op het leven van getroffenen en hun familieleden is enorm. Daarom besteedt de Hersenstichting extra aandacht aan beroerte.

Voorbeelden van beroerteonderzoek

Een effectieve behandeling van beroerte tot 12 uur na begin van de klachten
Een beroerte door afsluiting van een hersenbloedvat, ook wel herseninfarct, komt in Nederland ruim 30.000 keer per jaar voor. Een nieuwe behandeling is de intra-arteriële behandeling, waarbij door middel van een klein slangetje het stolsel op mechanische wijze uit het bloedvat wordt verwijderd. Deze methode is veilig en effectief gebleken, mits uitgevoerd binnen 6 uur na het ontstaan van de klachten.


Echter, meer dan 25% van de patiënten met een herseninfarct arriveert te lang na het begin van de klachten in een ziekenhuis of wordt wakker met de verschijnselen van een herseninfarct zodat het tijdstip van het ontstaan van het infarct niet duidelijk is. Zij komen niet in aanmerking voor de intra-arteriële behandeling, omdat de kans op een effect van de behandeling in deze groep patiënten uiterst klein wordt geacht.

 

Er zijn aanwijzingen dat patiënten die binnen 6-12 uur na het begin van de klachten worden behandeld, beter herstellen dan patiënten die helemaal niet behandeld zijn. Dit onderzoek wil dat verder onderzoeken, zodat voor deze groep patiënten, die weliswaar te laat in het ziekenhuis komt, maar voldoet aan enkele specifieke criteria, er toch een effectieve behandelmogelijkheid komt.

Dr. van Zwam, Maastricht University Medical Center

Fotografie MUMC, dhr A. Derks

Elektrische stimulatie bij taaltherapie

Een van de meest ernstige aandoeningen na een beroerte is afasie. Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven en ontstaat na een beschadiging van de taalgebieden in de hersenen.

 

Taaltherapie helpt afasiepatiënten te herstellen. Toepassing van elektrische stimulatie (tDCS) tijdens de taaltherapie kan het effect vergroten bij mensen die meer dan een jaar geleden een beroerte hebben gehad, zo blijkt uit de literatuur. tDCS is een techniek dat de plasticiteit van de hersenen moet bevorderen. Via twee elektroden op de schedel wordt een zwakke stroom door de hersenschors geleid. Zo kunnen hersengebieden die van belang zijn voor taalherstel extra worden gestimuleerd. Mieke van de Sandt – Koenderman onderzoekt of deze behandeling ook effectief is in de eerste maanden na een beroerte.

Rijndam revalidatiecentrum

 

In het volgende filmpje vertelt Carel Meskers, Leids Universitair Medisch Centrum, meer over zijn beroerteonderzoek.

Samenhang functionele hersennetwerken

Generative brain network modeling to understand post-stroke recovery: how do white matter tracts shape functional connectivity and motor outcome?

Herstel van functie na een beroerte wordt voor een belangrijk deel toegekend aan verandering van de organisatie van hersennetwerken. Deze netwerkveranderingen doen zich voor op het niveau van anatomie, waaronder de axonen in de witte stof (structurele connectiviteit) maar ook in de neuronale synchronisatie tussen hersengebieden (functionele connectiviteit). Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of en in hoeverre structurele en functionele hersennetwerken met elkaar samenhangen en ook of deze samenhang gedragsverbeteringen kan voorspellen.

 

Door het ontwikkelen van twee maten die het hersennetwerk kunnen beschrijven in een vereenvoudigde wijze, heeft het onderzoeksteam nu betrouwbaarder kunnen vaststellen dat reorganisatie van zowel structurele als functionele hersennetwerken optreedt na beroerte. De voorspellende waarde van deze twee beschrijvingsmethoden voor gedragsverbeteringen was gering, maar wijst wel op de potentie van het identificeren van klinisch relevante netwerkmaten die gebruikt kunnen worden om daadwerkelijk herstel te voorspellen.

Willem M. Otte

Sinustrombose

Klinische beslisregel en D-dimeer concentratie bij patiënten met verdenking cerebrale veneuze sinustrombose

Sinustrombose is het gevolg van een bloedstolsel in de aderen aan de buitenkant van de hersenen. Door de gestoorde afvoer van het bloed kunnen er stoornissen optreden in de functie van de hersenen. Sinustrombose is een zeldzame aandoening, maar zonder behandeling kunnen er ernstige complicaties optreden.

 

Het standaard onderzoek is een CT-scan of een MRI-scan waarbij de aderen zichtbaar worden gemaakt door middel van contrast. Deze onderzoeken zijn duur, kosten veel tijd en zijn niet overal beschikbaar. Het is bekend dat bloedstolsels op andere plekken in het lichaam zoals in de aderen van benen of longen uitgesloten kunnen worden door middel een D-dimeer bepaling. Als de concentratie D-dimeer heel laag is dan maakt dat een trombose erg onwaarschijnlijk.

 

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of sinustrombose ook uitgesloten kan worden door de aanwezigheid van D-dimeer in het bloed aan te tonen in plaats van een CT- of MRI-scan. Als op deze manier een sinustrombose uitgesloten kan worden zal de diagnostiek van sinustrombose in de toekomst veel makkelijker, sneller, goedkoper en minder schadelijk voor de patiënt worden.

 

Analyse van de data toont aan dat patiënten met een lage klinische risicoscore (0, 1 of 2 punten) en een normale D-dimeer concentratie een extreem kleine kans op een sinustrombose hebben. Ongeveer de helft van de patiënten met verdenking sinustrombose had een score van 0-2, dus deze resultaten zijn van toepassing op een grote groep patiënten. 

 

Naast de bepaling van D-dimeer zijn de symptomen en onderliggende ziektes van de patiënten die aan de studie meededen uitgebreid in kaart gebracht. Met deze informatie hebben we een groot aantal klinische risicofactoren voor sinustrombose in kaart gebracht, zoals kanker, zwangerschap, overgewicht en bloedarmoede. Met deze gegevens hopen we een klinische beslisregel te kunnen maken waarmee we de kans kunnen inschatten dat een patiënt echt een sinustrombose heeft.

Prof. Dr. J. Stam