Wij zetten al ruim 30 jaar alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. 

De Hersenstichting is opgericht in 1989 vanuit de wens om meer hersenonderzoek in Nederland mogelijk te maken. Doel was aanvankelijk vooral het werven van fondsen om wetenschappelijk hersenonderzoek te financieren. Dit doel is in de loop der jaren aanzienlijk verbreed.

De Hersenstichting is nog steeds financier van onderzoek maar investeert ook in voorlichting en agendasetting. De Hersenstichting is privaat gefinancierd en beschikt over alle relevante keurmerken van de goede doelen branche. De Hersenstichting beschikt over en maakt deel uit van uitgebreide netwerken van wetenschappers, zorgprofessionals, patiënten, patiëntenverenigingen en media. De organisatie is lid van de vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), waarin afstemming wordt gezocht over gezamenlijke thema’s als preventie en dierproeven. De Hersenstichting is ook initiatiefnemer van Hoofdzaken waarin neurologie en psychiatrie samen komen in een ambitieus tienjarig kennis- en innovatieprogramma.

Van een financier van onderzoek is de Hersenstichting veranderd in een maatschappelijke organisatie. De impact voor de patiënt en de samenleving staat centraal. Daarin past ook een rol van aanjager en verbinder. Zo wordt er ingezet op het bevorderen van hersengezondheid, het signaleren van problemen in de zorg en het mogelijk maken van behandeling van hersenaandoeningen. De Hersenstichting doet dit door te beoordelen wat de organisatie hier, samen met zijn netwerk, kan betekenen. Recent is de organisatie succesvol gefuseerd met de Edwin van der Sar Foundation. Projecten als The Class en revalidatiesporten zijn nu onderdeel van de Hersenstichting geworden.

De organisatie en zijn inrichting

De ontdekkingen en ontwikkelingen op het vlak van hersenen – zowel hersenaandoeningen als het gezond houden van hersenen – volgen elkaar snel op. De publieke belangstelling en de media-aandacht voor hersenen zijn groot. Niet alleen voor de werking van de hersenen in het algemeen, maar ook voor hersenaandoeningen en het zo lang mogelijk gezond houden van het brein. In deze context maakt de Hersenstichting een forse groei door. We boekten in 2021 met € 17 miljoen euro aan inkomsten wederom een succesvol jaar. Ook in de komende jaren wil de Hersenstichting blijven groeien om steeds meer impact te maken. Het is de ambitie de potentie in de markt verder te kapitaliseren. Ook de organisatie is de afgelopen jaren uitgebreid en zal naar verwachting parallel aan de inkomstenambities doorgroeien en veranderen. Mevrouw Merel Heimens Visser is per maart 2019 benoemd als directeur-bestuurder. Het aantal werknemers van de Hersenstichting bedraagt op dit moment 60 (49 fte).

Organogram

Raad van Toezicht

De bevoegdheden van de RvT rusten bij de raad als collectief orgaan en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend. Er is een regelement waarin de taken, rollen en verplichtingen vastgelegd zijn. De RvT heeft onder meer tot taak het:

 • functioneren als werkgever van het bestuur;
 • integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
  in de stichting;
 • al dan niet goedkeuren van besluiten van het bestuur;
 • benoemen van de externe accountant;
 • inspireren en klankborden op strategisch niveau en
 • openstellen van zijn netwerken.

De RvT vergadert ten minste vier keer per jaar. Daarnaast nemen de leden van de RvT, in samenspraak met de directeur-bestuurder, deel aan activiteiten, evenementen en/of werkbezoeken. Ten minste eenmaal per jaar spreekt (een vertegenwoordiging van) de RvT met een vertegenwoordiging van het personeel.
Ook is de RvT verantwoordelijk voor de eigen zelfevaluatie. Net als de medewerkers onderschrijven de leden van de raad het integriteitsbeleid van de organisatie en vragen zij een VOG aan.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Vacature binnen de RvT

Per 1 januari 2024 zoeken wij voor de portefeuille neurowetenschap iemand die complementair is
aan de overige leden van de raad.

Selectiecriteria voor alle leden:

 • Warm hart voor de doelstelling van de Hersenstichting en bereid zijn dit uit te dragen;
 • Betrouwbaarheid, integer, commitment – zeker wanneer het er even om spant – bereikbaar
 • en beschikbaar zijn;
 • Oog voor schaalvergroting, maar met respect voor het gedegen, betrouwbare profiel van
 • de Hersenstichting;
 • Inspireren en klankborden op strategisch niveau en een onafhankelijke kritische opstelling
 • ten opzichte van de directeur-bestuurder
 • Affiniteit met het specifieke karakter van een goed doel dat in onderzoek en innovatie
 • investeert
 • Ervaring met het besturen van grote (professionele) organisaties c.q. weten welke eisen
 • gesteld worden aan het besturen van professionele organisaties
 • Het zien van samenhangen in vraagstukken en het kunnen denken in hoofdlijnen
 • Een relevant netwerk openstellen

Portefeuille neurowetenschap
De nieuw te werven portefeuillehouder brengt ook nog een aanvullende set aan ervaring mee:

 • vervult een (bestuurlijke) functie in een toonaangevende organisatie op het terrein van
 • neurologie of psychiatrie;
 • heeft recente ervaring met hoogstaand patiëntgebonden onderzoek in de psychiatrie en/of
 • neurologie;
 • heeft ervaring met stakeholder management en samenwerking met umc-s, zorginstellingen
 • en/of gezondheidsfondsen;
 • heeft bij voorkeur een breed netwerk en ervaring in academische setting;
 • heeft bij voorkeur ook affiniteit of ervaring rondom valorisatie en startups;
 • brede ervaring op bestuurlijk niveau.

Pluriformiteit
Het is gewenst dat diverse velden van maatschappelijke activiteit in de RvT vertegenwoordigd zijn (wetenschap/onderzoek, bedrijfsleven alsmede non- profit/publieke sector). Tevens dient zoveel mogelijk recht gedaan te worden aan een inclusieve en diverse samenstelling van de raad.

Onverenigbaarheden
Personen die een familierechtelijke verhouding tot in de derde graad of een daarmee gelijk te stellen verhouding hebben met een bestuurder of lid van de RvT van de stichting kunnen niet worden benoemd. Wel staat de procedure open voor kandidaten die zelf ervaring hebben met mensen met een hersenaandoening in hun naaste omgeving.

Vergoeding
De leden van de RvT krijgen een bescheiden vacatievergoeding. Die bedraagt € 135,- per vergadering.

Wet Bestuur en Toezicht
Aan de rol van toezichthouder van de Hersenstichting worden geen punten toegekend in het kader
van de Wet Bestuur en Toezicht.

Interesse?

Heeft u interesse in de functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit om vóór 1 december as. uw belangstelling bij ons kenbaar te maken. U wordt vriendelijk verzocht uw cv met recente pasfoto te sturen aan mheimensvisser@hersenstichting.nl voorzien van uw bondige motivering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder via mheimensvisser@hersenstichting.nl of telefonisch via het secretariaat van de Hersenstichting via
070-3604816.