Via deze pagina willen wij u graag informeren over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens van donateurs, collectevrijwilligers en belangstellenden, zoals bezoekers van de website en gebruikers van de app Ommetje, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Hersenstichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) stelt. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. De Hersenstichting staat geregistreerd onder nr. 1439723. Ook houdt de Hersenstichting zich aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goededoelenorganisaties. En de Hersenstichting is gerechtigd het DDMA Privacy Waarborg te voeren.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u een donatie doet, collectant bent, publicaties bestelt, een evenement bezoekt, solliciteert op een vacature, gebruikmaakt van de interactieve diensten of anderszins contact heeft met de Hersenstichting, legt de Hersenstichting persoonlijke gegevens vast. Afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u van de Hersenstichting gebruikt, kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van u verwerken:

 • Geslacht, voorletters, voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens
 • Functie
 • Toestemming voor o.a. de e-nieuwsbrief
 • IBAN rekeningnummer
 • Informatie over uw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Informatie die u zelf invult in een bericht in het contactformulier
 • Informatie zoals u die zelf geeft bij een vraag aan de Hersenstichting infolijn
 • Informatie verkregen uit enquêtes
 • Welke folders, brochures en/of producten u heeft aangevraagd
 • Motivatiebrief en/of cv
 • Gebruikersnaam
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om uw donatie te verwerken, beheren en aan u te bevestigen;
 • Om uw bestelling van folders en/of brochures, producten of diensten te verwerken en u te informeren over het verloop ervan;
 • Om uw inschrijving als vrijwilliger of collectant te verwerken;
 • Om uw inschrijving voor onze diensten te verwerken;
 • Om uw sollicitatie te verwerken;
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij zouden moeten aanbieden of deze meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-nieuwsbrieven en/of post (o.a. over campagnes en resultaten);
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses;
 • Om bij te houden wie we wel en niet mogen benaderen per type campagne;
 • Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden;
 • Om uw deelname aan prijsvragen en andere acties te verwerken, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren, webstatistieken bij te houden en het delen via social media te faciliteren;
 • Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • Om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze donateursservice en onze website(s).

Verstrekking aan derden

De Hersenstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hersenstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Hersenstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hersenstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij deze persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hersenstichting.

De Hersenstichting verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen.

Beveiliging

De Hersenstichting draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Uw persoonsgegevens zullen alleen door de Hersenstichting of door de Hersenstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Hersenstichting de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en uitschrijving

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen per brief of e-mail, voorzien van uw naam, adres, evt. telefoonnummer of e-mailadres.

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Hersenstichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over activiteiten, projecten, producten en behaalde resultaten. Ook kunnen wij u opnieuw om een donatie vragen. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om u uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail of brief sturen en duidelijk aangeven wat u wel of niet wenst te ontvangen.

U kunt deze richten aan:

Hersenstichting
Postbus 191
2501 CD Den Haag

of stuur een mail

U hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Hersenstichting in algemene zin, zowel bij de Hersenstichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of uitschrijving. In dat geval hebt u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Clickgedrag

Op de website van de Hersenstichting en de webapplicatie voor verzending van de e-nieuwsbrieven worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en e-nieuwsbrieven te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Hersenstichting haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

De Hersenstichting kan bij het aanbieden van haar diensten gebruikmaken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De Hersenstichting maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Lees hier ons cookiestatement.

Op de site van de Hersenstichting kunt u links naar andere websites aantreffen. De Hersenstichting kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt. 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

Hersenstichting
Postbus 191
2501 CD Den Haag

070 – 360 48 16
of stuur een mail

Wijzigen Privacy Statement

De Hersenstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van de Hersenstichting. Laatste aanpassing is gedaan op 09 januari 2020.