CBF

De Hersenstichting is door het Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als goed doel. Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld door goede doelen.

Het CBF controleert of goede doelen met het keurmerk uw geld besteden in overeenstemming met beleid en (statutaire) doelstelling van dat goede doel. Alleen organisaties die professioneel werken, op een verantwoorde manier geld inzamelen en die zorgvuldig omgaan met het geschonken geld krijgen dit keurmerk.

De erkenningsregeling van het CBF, de toezichthouder van de goededoelensector, maakt deel uit van een beoordelingsstelsel dat door de sector zelf is ontwikkeld. De erkenning vervangt de vroegere keurmerken van het CBF en andere organisaties.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Het CBF controleert elke keurmerkhouder elke drie jaar op een groot aandeel onderdelen, zoals de wijze van en inrichting van het bestuur van het goede doel, de wijze van verantwoording in jaarverslag en jaarrekening en de wijze van toezicht op de organisatie.

Integriteitsbeleid
De Hersenstichting heeft een integriteitsbeleid, met als doel misstanden en onregelmatigheden te voorkomen. Het beleid beschrijft daarnaast hoe te handelen indien er het vermoeden van een misstand is. Niet alleen zijn wij dit verplicht op basis van de Wet Huis voor Klokkenluiders, maar ook wij zelf vinden integriteit zeer belangrijk. Het beleid is indien gewenst opvraagbaar via ons contactformulier.

ANBI

De Hersenstichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U leest op de website van de Belastingdienst meer informatie over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u.

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, voorheen fiscaal nummer) is 0067.39.398.

DDMA Privacy Waarborg

De Hersenstichting is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren. Door een jaarlijkse audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA of organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens.

Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dit dat hun bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen die de Wet aan gegevensverwerking stelt. Indien u denkt dat dit niet het geval is, kunt u op privacywaarborg.nl kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.