Doelstelling subsidie-oproep   

Om minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen te realiseren, zijn meer behandelingen nodig die ingrijpen op het ziekteproces, zodat dit gestopt of vertraagd kan worden en mensen langer kunnen leven met een goede kwaliteit. Dit noemen we ziekte modificerende behandelingen. Voor veel hersenaandoeningen bestaan deze behandelingen nog niet.  

Met het programma Ziekte Modificerende Behandelingen zetten we in op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten met als doel behandelingen dichterbij de patiënt te brengen. Hierbij willen wij onderzoek stimuleren dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventies gericht tegen neurodegeneratieve hersenaandoeningen. Meer specifiek willen we onderzoek stimuleren waarbij etiologische/ biomedische aangrijpingspunten verder worden ontwikkeld voor nieuwe ziekte-modificerende behandelstrategieën. Omdat deze behandeling specifieke hersenaandoeningen moeten stoppen of vertragen, noemen we dit ziekte modificerende behandelingen, ze grijpen in op het ziekteproces.  

Belangrijkste voorwaarden  

  • Er kan maximaal €400.000 worden aangevraagd. Het is aan de aanvragers zelf om te bepalen voor welk budget zij een aanvraag indienen. De ingediende plannen moeten in verhouding staan tot het aangevraagde budget.  
  • Het gaat om primair neurodegeneratieve hersenaandoeningen zowel in de klinische/ symptomatische als pre-symptomatische fase. De aandoening kent een genetische of sporadische oorzaak en een progressief van beloop.  
  • Het onderzoek baseert zich op gezondheidswinst voor de patiënt. Van aanvragers wordt verwacht dat zij actief bij ervaringsdeskundigen en gebruikers te rade gaan om te toetsen in hoeverre hun ideeën aansluiten bij de behoefte van de belanghebbenden en of zij relevant, haalbaar en bruikbaar zijn.  
  • De therapeutische behandeling is ziekte-modificerend van aard (gericht op het vertragen, stoppen of herstellen/genezen van de hersenaandoening).   
  • Het programma omvat een nader afgebakende fase van translationeel onderzoek, waarbij de focus ligt op studies die a) wetenschappelijk onderbouwde proof-of-concept opleveren, b) direct een brug slaan naar de klinische toegepaste fase, en/of zogenaamde first in human klinisch studies waarbij een humaan proof-of-concept bereikt wordt. 

Wie kan aanvragen?  

De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De studie moet worden uitgevoerd in (een) Nederlands(e) kennis- of zorginstelling(en).   

Elke aanvrager mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn, waarvan éénmaal als hoofdaanvrager.  

Procedure

De selectieprocedure kent de volgende stappen:  

Indienen projectidee    11 mei 2021 12.00 uur  
Uitnodiging schrijven projectaanvraag    18 juni 2021 
Indienen projectaanvraag    17 augustus 2021 12.00 uur  
Beoordeling door referenten en ervaringsdeskundigen    Augustus/september 2021 
Wederhoor schrijven    28 september – 19 oktober 2021 
Toekenningsbesluit    Eind november 2021 

Indienen voor deze ronde is op dit moment niet meer mogelijk.

Meer informatie  

Voor informatie over de inhoudelijke afbakening kunt u contact opnemen met aanvraag@hersenstichting.nl of tel. 070 – 360 48 16.