De vervolgsubsidie legt de nadruk op valorisatie en implementatie. Het doel is niet alleen om baanbrekend onderzoek te financieren, maar ook ervoor te zorgen dat de resultaten daadwerkelijk hun weg vinden naar de (zorg)praktijk. Hiermee zorgen we ervoor dat de impact van het onderzoek niet beperkt blijft tot academische kringen, maar daadwerkelijk bijdraagt aan behandelingen voor hersenaandoeningen.  

Bij het toekennen van de vervolgsubsidie ‘Richting toepassing’ kijken we naar lopende of afgeronde projecten die deels of volledig door de Hersenstichting is gefinancierd én positieve resultaten heeft behaald. Afgeronde projecten kunnen ook in aanmerking komen maar moeten minder dan vijf jaar oud zijn. Tot slot moet het project een focus hebben op onderzoek en innovaties die:

 • Hersenaandoeningen kunnen genezen;
 • Hersenaandoeningen kunnen stoppen, vertragen of weer in balans brengen;  
 • De klachten kunnen verminderen en/of het functioneren verbeteren of de context optimaliseren voor mensen met een hersenaandoening.

Indiening alleen op uitnodiging 

Indiening van een projectidee voor deze vervolgsubsidie kan alleen op uitnodiging door de Hersenstichting. Wanneer jouw project (mogelijk) hiervoor in aanmerking komt, nemen wij contact met je op om een gesprek hierover in te plannen. In dit gesprek bepalen we of jouw projectidee voor een vervolgstudie voldoet aan de opgestelde kerncriteria en voorwaarden. Mocht dat het geval zijn, dan nodigen we je uit om jouw projectidee in te dienen. 

Gaat het om een afgerond project, dan vragen we je ook een aanmeldingsformulier in te vullen. Hierin beschrijf kort de voorgeschiedenis van het project, de huidige status en het idee voor een vervolgstudie. Bij vragen over dit subsidie-instrument kunt u contact opnemen met Jurriaan Oosterman onder vermelding van ‘Vervolgsubsidie’.

Voorwaarden 

 • De Hersenstichting is geheel of gedeeltelijk financier van het project (geweest); 
 • Het project is minder dan vijf jaar geleden afgerond; 
 • Er is sprake van (wetenschappelijk) aantoonbare positieve resultaten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en toepassing van een interventie/behandeling voor mensen met een hersenaandoening; 
 • Cofinanciering én eigen financiering is verplicht. De Hersenstichting hanteert deze verplichting om de commitment en investeringsbereidheid door alle partijen in het project te toetsen;
 • De vervolgstudie is een logische voortzetting van het vorige onderzoek in de ontwikkelketen; 
 • Er is (aantoonbare) behoefte bij de eindgebruikers (patiënt, naasten, zorgprofessional) voor de interventie/behandeling. De behoefte geeft richting aan het project; 
 • Financiële ondersteuning door de Hersenstichting is essentieel. Steun van de Hersenstichting is bij dit project cruciaal en de aanvrager kan dit overtuigend aantonen; 
 • Er is sprake van multidisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld samenwerking tussen preklinisch onderzoek en de kliniek, en andere relevante partijen (stakeholders) die nodig zijn voor het doorgeleiden van onderzoeksresultaten richting de (zorg)praktijk;  
 • Er is sprake van een duidelijke ontwikkelroute: van het oorspronkelijke idee naar het eindpunt, waarbij het wordt gebruikt in (zorg)praktijk, en de benodigde stappen om daar te komen en op te schalen; 
 • De vervolgsubsidie wordt alleen verleend aan de kennisinstellingen. Meerdere aanvragers zijn mogelijk, maar de penvoerder dient een vaste aanstelling te hebben bij een Nederlandse kennisinstelling. Onder Nederlandse kennisinstellingen verstaat de Hersenstichting universiteiten, academische ziekenhuizen en hogescholen die in Nederland gevestigd zijn.  
 • Realistisch budget dat in verhouding staat tot het projectidee en de ingediende plannen.