ZonMw en de Hersenstichting nemen initiatief voor opstellen van een nationaal hersenbrede onderzoeksagenda

ZonMw en de Hersenstichting trappen vandaag af met het initiatief Nationaal Plan Hoofdzaken om aandacht te vragen voor duurzame investering in hersenbreed onderzoek. Dit doen ze samen met deskundigen uit het werkveld. De eerste stap daarin is het komen tot een geïntegreerde hersenbrede onderzoeksagenda. Daartoe worden de verschillende expertisegebieden, initiatieven, programma’s en onderzoeksagenda’s in kaart gebracht die er op dit gebied in Nederland al zijn. De resultaten vormen de kaders voor de onderzoeksagenda.

“In de afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar de normale functie van de hersenen en diverse hersenaandoeningen”, zegt Henk Smid, voorzitter van de stuurgroep. “Desalniettemin is er nog steeds veel onderzoek nodig om de werking van hersenen en de onderliggende ziektemechanismen te begrijpen, zodat we de juiste preventie- en behandelmogelijkheden kunnen ontwikkelen. We moeten daarbij niet inzetten op één aandoening of aanpak, maar breed investeren in baanbrekende oplossingen.”

Meerwaarde van het initiatief Nationaal Plan Hoofdzaken

Er wordt gezamenlijk opgetrokken met alle betrokken uit het werkveld, zoals experts, gezondheidsfondsen, instituten en patiëntenverenigingen. Deze samenwerking zorgt voor gezondheidswinst, minder ziektelast en betere participatie voor mensen met hersenaandoeningen.

De meerwaarde van het initiatief ligt in de geïntegreerde, interdisciplinaire en transdiagnostische aanpak. “Deze overstijgende en geïntegreerde aanpak van het Nederlandse hersenonderzoek zien we als voorwaarde om voor de patiënt van vandaag én voor de patiënt van morgen tot oplossingen te komen en de ziektelast en sterfte door hersenaandoeningen in Nederland structureel te verminderen”, zegt Smid.

Start

Het opstellen van een geïntegreerde hersenbrede agenda is het eerste dat met het initiatief Nationaal Plan Hoofdzaken beoogd wordt. Onderzoeksmiddelen kunnen effectiever gebruikt worden door onderzoekers en behandelaars meer te informeren over elkaars werk en kunde, deze kennis te integreren, en dit terug te koppelen. Een volgend doel van Nationaal Plan Hoofdzaken is het verkrijgen van extra middelen voor hersenonderzoek. Op die manier kunnen witte vlekken ook onderwerp van onderzoek worden.

Vormgeving onderzoeksagenda

Nationaal Plan Hoofdzaken vraagt aan alle betrokkenen uit het werkveld om de verschillende initiatieven, programma’s en onderzoeksagenda’s die er op het moment in Nederland al zijn aan te leveren, zodat deze een plaats kunnen krijgen in de onderzoeksagenda. Wil je zelf ook informatie aanleveren? Stuur dan een mail naar info@hersenagenda.nl.

De stuurgroep

De stuurgroep van Nationaal Plan Hoofdzaken ziet er als volgt uit: 

  • Henk Smid, voorzitter stuurgroep en adviseur ZonMw
  • Merel Heimens Visser, directeur Hersenstichting
  • Raoul Hennekam, voorzitter Adviesraad Wetenschap & Innovatie Hersenstichting
  • Marianne de Visser, voorzitter programmacommissie Memorabel
  • Paul Schnabel, voorzitter programmacommissie Onderzoeksprogramma GGZ
  • Cathalijne van Doorne, Ervaringsdeskundige en vice-president of European Federation of Neurological Associations
  • Monique van den Eijnden, Ervaringsdeskundige en lid programmacommissie Onderzoeksprogramma GGZ