1. Algemeen

Van harte welkom bij Ommetje! Ommetje is de gratis wandelapp van de Hersenstichting. Hieronder lees je de voorwaarden voor het gebruik van Ommetje.  

Definities

In de gebruiksvoorwaarden hebben de volgende begrippen een vaste betekenis: 

a) Je / jij / jouw: de persoon die gebruik maakt van Ommetje.
b) Ommetje: de wandelapp ‘Ommetje’ van de Hersenstichting, met inbegrip van alle huidige en nieuwe versies die de Hersenstichting ter beschikking stelt.
c) We / wij / ons / onze: de stichting Hersenstichting Nederland, gevestigd aan de Maanweg 174, (2516 AB) Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41155766.
d) XP: de punten die je kunt verdienen met het gebruik van Ommetje en waarmee je de competitie met andere Ommetje-gebruikers aan kunt gaan.

2. Hoe kun je meedoen met Ommetje?  

2.1 Je kunt meedoen met Ommetje door de app te downloaden via de Apple Appstore of de Google Play Store en in de app een account aan te maken.
2.2 Zodra je een account aanmaakt, ga je een overeenkomst met ons aan om Ommetje te gebruiken volgens deze gebruiksvoorwaarden.
2.3 Door je account aan te maken, verklaar je dat je deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en accepteert. Ook verklaar je dat je ons privacystatement hebt gelezen. Ons privacystatement kun je hier vinden.
2.4 Soms bieden we de mogelijkheid om binnen je account een subaccount aan te maken voor andere mensen. Als je dat doet, accepteer je deze algemene gebruikersvoorwaarden namens degene(n) voor wie je een subaccount aanmaakt.
2.5 Elke gebruiker mag Ommetje gebruiken zo lang diens (sub)account actief is. In artikel 6 lees je wanneer je (sub)account kan worden beëindigd.
2.6 Alleen natuurlijke personen kunnen een Ommetje-account aanmaken.
2.7 Ben je jonger dan 16? Of maak je een subaccount aan voor iemand die jonger is dan 16? Dan heb je toestemming nodig van een wettelijk vertegenwoordiger om Ommetje te gebruiken.
2.8 We hebben het recht om deelnemers te weigeren, bijvoorbeeld als ze eerder onze gebruiksvoorwaarden hebben overtreden.

3. Wat zijn de regels voor Ommetje?  

3.1 Met Ommetje willen we een bijdrage leveren aan gezonde hersenen. We vinden het dan ook belangrijk dat alle Ommetje-gebruikers zich prettig en veilig voelen. Daarom gelden de volgende regels:

a) Je moet je bij het gebruik van Ommetje houden aan de wet (in het bijzonder de verkeersregels) en aan algemene fatsoensnormen. Je mag via Ommetje geen inbreuk maken op de rechten van anderen.
b) Je mag geen content op Ommetje plaatsen die aanstootgevend, onfatsoenlijk, intimiderend, discriminerend of bedreigend kan zijn voor anderen.
c) Je mag geen overlast veroorzaken via Ommetje.
d) Andere Ommetje-gebruikers kunnen gegevens delen via Ommetje, zoals hun XP, badges en door hen zelf gecreëerde content (bijvoorbeeld foto’s). Je mag deze gegevens en content niet verzamelen, kopiëren of buiten Ommetje verspreiden.
e) Zorg ervoor dat je gebruikersgegevens (zoals je mailadres) actueel zijn en werk ze bij als er iets verandert.
f) Je mag Ommetje alleen gebruiken als privépersoon. Ommetje is dus niet voor zakelijke of commerciële doeleinden.
g) Je mag de beveiliging van Ommetje niet omzeilen.
h) De content die je via Ommetje uploadt, mag geen inbreuk maken op de (auteurs)rechten van andere partijen.
i) Als je foto’s uploadt waar andere mensen op staan, zorg er dan voor dat dit in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving gebeurt, bijvoorbeeld door toestemming te vragen voor het maken en plaatsen van de foto.

3.2 Ommetje is bedoeld om buiten te gebruiken. We willen je daarom vragen om de veiligheid in de gaten te houden. Als je een Locatiejacht aanmaakt, let er dan op dat de locaties en de weg daar naartoe veilig zijn, blijf bewust van het verkeer en je omgeving en loop eventueel met je kind mee.
3.3 We mogen je toegang tot Ommetje tijdelijk beperken en/of je (sub)account tijdelijk blokkeren als we redenen hebben om te vermoeden dat er via jouw (sub)account in strijd met deze gebruiksvoorwaarden wordt gehandeld.
3.4 Deelname aan Ommetje is uniek en persoonsgebonden. Je kan je (sub)account en je recht om Ommetje te gebruiken niet overdragen aan iemand anders.
3.5 Als dat nodig is om aan wettelijke regels te voldoen, voor onderhoud aan Ommetje of voor de veiligheid van Ommetje, mogen we de toegang tot Ommetje tijdelijk beperken of onmogelijk maken. We mogen in zo’n geval ook andere maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn.

4. Hoe werkt de Ommetje-competitie?

4.1 Door Ommetje te gebruiken kun je punten verdienen. Met die punten kun je de competitie met andere Ommetje-gebruikers aangaan. Op deze pagina lees je hoe dit werkt.
4.2 We kunnen de regels over de puntentelling aanpassen, door een nieuwe versie van de regels op onze website te plaatsen.
4.3 Wij doen ons best om de puntentelling zo duidelijk, transparant en eerlijk mogelijk te maken. We kunnen helaas niet met onze gebruikers over de puntentelling in discussie gaan.
4.4 Je kunt teams aanmaken in Ommetje en mensen uitnodigen om mee te doen aan zo’n team. Binnen een team kun je de competitie met elkaar aan gaan, of gewoon gezellig samen wandelen. Deelname aan een team is altijd vrijwillig en je kunt er op elk moment mee stoppen.
4.5 Wij hebben het recht om teams te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

5. Onderhoud, updates en aanpassingen in Ommetje 

5.1 We doen ons best om voor een goed werkende en goed bereikbare app te zorgen, maar kunnen niet garanderen dat Ommetje altijd toegankelijk, bugvrij of beschikbaar is. Bugs, fouten en storingen proberen we naar beste kunnen op te lossen, eventueel door een nieuwe versie van Ommetje te releasen.
5.2 We kunnen aanpassen hoe Ommetje werkt en nieuwe functies toevoegen of bestaande functies verwijderen. Dat doen we naar eigen inzicht.
5.3 We raden je aan om steeds de meest recente versie van Ommetje te gebruiken. We kunnen toegang tot en support van oudere versies beëindigen.

6. Hoe wordt je Ommetje-account beëindigd?

6.1 Je kunt je (sub)account op elk moment beëindigen door die te verwijderen in Ommetje.
6.2 Wij kunnen je (sub)account beëindigen in de volgende gevallen:

a) Per direct, als je de gebruikersvoorwaarden overtreedt;
b) Als je 12 maanden niet actief bent geweest in Ommetje;
c) Als we besluiten om met Ommetje te stoppen op grond van artikel 6.5 van deze gebruiksvoorwaarden.

6.3 Subaccounts worden automatisch verwijderd zodra de hoofdaccount waar ze onder vallen wordt beëindigd.
6.4 In ons privacystatement lees je wat er gebeurt met je gegevens nadat je (sub)account is beëindigd.
6.5 Ommetje is een gratis app. We kunnen besluiten om te stoppen met Ommetje. Voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, laten we dat minstens één maand van tevoren weten.

7. Hoe zit het met auteursrecht? 

7.1 Als je content (bijvoorbeeld (profiel)foto’s of ander door jou gecreëerd materiaal) uploadt via Ommetje, hou jij de auteursrechten op die content. Je geeft ons het recht om de content, al dan niet in gewijzigde vorm, te laten zien en gebruiken binnen Ommetje. We mogen de content ook weer verwijderen, bijvoorbeeld als we (een bepaalde functie binnen) Ommetje stopzetten. Je blijft zelf volledig verantwoordelijk voor de content die je uploadt. Je vrijwaart ons van eventuele aanspraken van derden met betrekking tot de door jou geüploade content.
7.2 Als we na een klacht of uit onszelf van oordeel zijn dat content die gebruikers op Ommetje hebben geplaatst in strijd is met de wet of deze gebruiksvoorwaarden, kunnen we de toegang tot de betreffende content blokkeren en/of de betreffende content verwijderen.

8. Wanneer zijn wij aansprakelijk?  

8.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen in het netwerk, hardware en software die resulteren in beperkte, vertraagde, verloren of onjuiste (weergave van) gegevens, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze kant.
8.2 Gebruik van Ommetje is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige uit Ommetje voortvloeiende (in)directe (gevolg)schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze kant.
8.3 Voor zover onze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, hulppersonen of wettelijke vertegenwoordigers.
8.4 We delen tips, hersenfeitjes en andere informatie in Ommetje. Het gaat hier om algemene adviezen en dus niet om een persoonlijk advies over je gezondheid. Twijfel je, heb je vragen over je gezondheid of wil je een advies op maat? We raden je dan aan om contact op te nemen met je arts of een andere medische deskundige.

9. Tot slot

9.1 Heb je vragen over Ommetje, over deze gebruiksvoorwaarden en/of onze privacyverklaring? Of heb je een klacht over de app? Neem dan contact met ons op via Ommetje Support.
9.2 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
9.3 Als een of meer bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor zover dat mogelijk is, wordt in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van de gebruiksvoorwaarden.
9.4 De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrecht, modellenrecht en merkenrecht, met betrekking tot Ommetje berusten bij de Hersenstichting en haar toeleveranciers.
9.5 Wij mogen deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. Als we dit doen, laten we dat aan je weten. Na doorvoering van een aanpassing vragen we je bij het eerstvolgende gebruik van Ommetje opnieuw akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden. Ben je het niet eens met de aanpassing van de gebruiksvoorwaarden, dan kun je Ommetje niet meer gebruiken.