De Hersenstichting is afhankelijk van donateurs, (online) collectevrijwilligers, organisatoren van sponsoracties en andere belangstellenden voor het verwezenlijken van haar missie: het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkómen, te verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit. Via deze pagina willen wij je graag informeren over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.  

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de Ommetje-app worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Hersenstichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) stelt.  

Ook houdt de Hersenstichting zich aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goededoelenorganisaties.

Verwerking persoonsgegevens 

Wanneer je een account voor Ommetje-app aanmaakt, legt de Hersenstichting de volgende persoonlijke gegevens vast:

 • Voornaam
 • Gebruikersnaam 
 • E-mailadres 
 • We gebruiken locatieherkenning om te weten of je op de achtergrond (als je telefoon gelocked is) nog in beweging bent tijdens je ommetje en om een routekaart van je wandeling te maken. Je kan er ook voor kiezen om de locatie en achtergrond toestemming niet te accepteren.
 • Gegevens over de ommetjes die je loopt, zoals de datum, het tijdstip en, als je toestemming voor locatieherkenning hebt gegeven, de afstand en de locatie van je ommetje.
 • Statistische gegevens over hoe je Ommetje gebruikt, zoals het totale aantal gelopen ommetjes, de totale tijd die je hebt gelopen en de lengte van de reeks ommetjes die je achter elkaar hebt gelopen.
 • Je XP. Dit zijn de punten die je verdient door Ommetje te gebruiken. Op onze webpagina over Ommetje Competitie lees je hoe je punten kunt verdienen.
 • Gegevens over het behalen van badges in Ommetje.
 • Gegevens over challenges waar je aan meedoet.
 • Toestemming om de e-nieuwsbrief te ontvangen. 
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres 
 • En bij de Ommetje bedrijven versie: Organisatienaam, adres en IBAN rekeningnummer en gegevens over bij welke organisatienaam je werkt.

Bij Ommetje Challenge: Organisatienaam en contactgegevens organiserende partij.

Gebruik van persoonsgegevens 

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het laten functioneren van de Ommetje-app; 
 • Het tonen van je gelopen route in de Ommetje-app; 
 • Het tonen van je medailles en badges in de Ommetje-app; 
 • Het tonen van je rang, XP-punten, medailles en badges in Ommetje Competitie (in de algemene ranglijst en/of de ranglijsten van teams of bedrijven waar je aan meedoet);
 • Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses; 
 • Het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • En bij de Ommetje bedrijven versie: om te communiceren met de bedrijfsleider en om de factuur te kunnen versturen; 
 • Bij Ommetje Challenge: Communiceren met de organiserende partij. 

Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van je overeenkomst tot het gebruik van Ommetje, op basis van toestemming én voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van de Hersenstichting: het uitvoeren van onze doelstellingen. Teamleden kunnen zien hoeveel XP punten jij hebt en welke medailles of badges en wat de positie is in de ranglijst van het team waar je aan meedoet. Zij kunnen niet jouw locatiegegevens zien en ze kunnen ook niet zien wanneer of hoe lang jij loopt. Wil je liever alleen voor jezelf lopen? Dan kan je je via ‘Account’ in de Ommetje-app uitschrijven voor Ommetje Levels.

Verstrekking aan derden 

De Hersenstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hersenstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Hersenstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hersenstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij deze persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hersenstichting. 

Doe je mee aan een Ommetje-challenge die door een externe partij is georganiseerd? En hoor je bij de deelnemers die een prijs heeft gewonnen met die challenge? Dan geven we je (gebruikers)naam, je e-mailadres en je positie in het klassement van de challenge door aan de organisator van de challenge. Die kan je dan benaderen voor de prijsuitreiking.

De Hersenstichting verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. 

Beveiliging 

De Hersenstichting draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.  Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Hersenstichting of door de Hersenstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen 

Op het moment dat een Ommetje-app gebruiker niet langer gebruik maakt van de app, worden de bijbehorende gegevens -na een reminder- geanonimiseerd na een periode van maximaal 12 maanden.  Wel hebben app gebruikers expliciet de mogelijkheid om hun account te verwijderen. Hun voornaam, gebruikersnaam en e-mailadres worden daarmee anoniem gemaakt in de database. 

Recht op inzage, correctie, verwijdering en uitschrijving 

Je kan op elk moment, kosteloos, inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Jouw verzoek kun je indienen per brief of e-mail, voorzien van jouw naam en e-mailadres. 

Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, kunnen wij je vragen een kopie van jouw legitimatiebewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en jouw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. De Hersenstichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

In iedere e-mail hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail of brief sturen en duidelijk aangeven wat je wel of niet wenst te ontvangen. 

Je kunt deze richten aan: 
Hersenstichting 
Postbus 191 
2501 CD Den Haag 
of per mail 

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Hersenstichting in algemene zin, zowel bij de Hersenstichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of uitschrijving. In dat geval hebt je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Vragen 

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan:  
Hersenstichting 
Postbus 191 
2501 CD Den Haag 
of per mail  

Algemene privacyverklaring Hersenstichting

Ommetje is onderdeel van de Hersenstichting. Meer informatie over de wijze waarop de Hersenstichting omgaat met persoonsgegevens, is terug te lezen in onze algemene privacyverklaring.

Wijzigen Privacyverklaring Ommetje-app 

De Hersenstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van de Hersenstichting. Laatste aanpassing is gedaan op 29 juli 2022.