CBF

De Hersenstichting is door het Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als goed doel. Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld door goede doelen.

Het CBF controleert of goede doelen met het keurmerk uw geld besteden in overeenstemming met beleid en (statutaire) doelstelling van dat goede doel. Alleen organisaties die professioneel werken, op een verantwoorde manier geld inzamelen en die zorgvuldig omgaan met het geschonken geld krijgen dit keurmerk.

De erkenningsregeling van het CBF, de toezichthouder van de goededoelensector, maakt deel uit van een beoordelingsstelsel dat door de sector zelf is ontwikkeld. De erkenning vervangt de vroegere keurmerken van het CBF en andere organisaties.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Het CBF controleert elke keurmerkhouder elke drie jaar op een groot aandeel onderdelen, zoals de wijze van en inrichting van het bestuur van het goede doel, de wijze van verantwoording in jaarverslag en jaarrekening en de wijze van toezicht op de organisatie.

ANBI

De Hersenstichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U leest op de website van de Belastingdienst meer informatie over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u.

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, voorheen fiscaal nummer) is 0067.39.398.

Goede Doelen Nederland

De Hersenstichting is lid van Goede Doelen Nederland (GDN), de brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen. GDN ontwikkelt onder andere gezamenlijk beleid op een aantal specifieke beleidsterreinen en fungeert als gesprekspartner van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Voor deze belangenbehartiging is het lidmaatschap van GDN voor de Hersenstichting onmisbaar. Als lid van GDN maakt de Hersenstichting ook gebruik van GDN-diensten. GDN heeft een uitgebreid dienstenaanbod voor haar leden die daarmee voordeel kunnen behalen in termen van tijd, kennis en geld. Bij alle diensten staat de kracht van het collectief centraal. 

Integriteitsbeleid

De Hersenstichting vindt integriteit heel belangrijk. We kunnen ons alleen inzetten voor gezonde hersenen als iedereen erop kan vertrouwen dat we professioneel, veilig en integer werken. Daarom hebben we een integriteitsbeleid, met als doel misstanden en onregelmatigheden te voorkomen. U kunt ons beleid opvragen via ons contactformulier.

Een vermoeden van een misstand kan worden gemeld via een interne procedure. Wij zoeken dan intern een oplossing binnen de organisatie.

Wilt u een (mogelijke) misstand intern melden? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze integriteitsfunctionaris via mail. U kunt de kwestie met hem bespreken. Hij kan u eventueel ook doorverwijzen naar onze vertrouwenspersoon of een andere partij. Onze integriteitsfunctionaris en vertrouwenspersoon behandelen alles wat u met hen bespreekt vertrouwelijk.

Ook kunt u een externe melding doen, die dan behandeld kan worden door de klachtencommissie van het Huis voor Klokkenluiders. Meer informatie daarover vindt u op de website van het Huis voor Klokkenluiders.  

Tot slot hebben we voor het melden van een klacht of het geven van andere vormen van feedback een klachtenregeling, waarmee iedereen die betrokken is bij de Hersenstichting op eenvoudige wijze een melding kan doen.

Code of conduct 

Toezichthouders en medewerkers van de Hersenstichting zetten alles op alles voor gezonde hersenen, om zoveel mogelijk levens te redden en herstellen. We volgen natuurlijk alle codes en normen uit de erkenningsregels voor goede doelen. Grensoverschrijdend gedrag wordt zoveel mogelijk voorkomen en in een voorkomend geval zorgvuldig afgehandeld en verantwoording over afgelegd. Om dit te waarborgen zijn er statuten, integriteitsbeleid, beleid omgangsvormen, beleid rondom belangenverstrengeling en een externe vertrouwenspersoon. Voor medewerkers zijn deze zaken intern vastgelegd. Leden van de Raad van Toezicht  ondertekenen een code of conduct. De tekst van deze code kunt u hier downloaden. Medewerkers en leden van de Raad van Toezicht moeten een VOG overleggen voor indiensttreding. 

Reglementen en statuten

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder opereert binnen de goedgekeurde beleidslijnen. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een belangrijke klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder. David Verschoor is directeur-bestuurder en bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

Screening

Het bieden van een veilige werkomgeving, zowel intern als in het contact dat u met ons heeft, vinden wij belangrijk. Daarom controleren wij tijdens het indiensttredingsproces van nieuwe medewerkers en stagiaires het paspoort of ID-bewijs en maken hier een digitale kopie van. In de regel checken we een referentie bij vorige werkgever(s) en checken we openbare bronnen. Daarnaast vragen wij voor elke nieuwe medewerker en stagiair een verklaring omtrent gedrag aan. Zonder geldig VOG kunnen geen werkzaamheden worden verricht voor de Hersenstichting.

Code Postfilter

Wij houden ons aan de code postfilter.

Belangenverstrengeling

Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn onze bestuurder en medewerkers verplicht nevenwerkzaamheden te melden en dienen zij toestemming te hebben om deze nevenwerkzaamheden te mogen verrichten. Aan onze leden van de Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie (AWI) vragen wij een verklaring omtrent belangenverstrengeling. Voor leden van onze Raad van Toezicht (RvT) geldt dat de regels inzake belangenverstrengeling opgenomen zijn in het reglement van de RvT. Ieder lid doet periodiek opgave van zijn of haar functies. Dit wordt jaarlijks, tezamen met de nevenfuncties van de bestuurder, vermeld in het jaarverslag.