De Hersenstichting

 • Heeft de Hersenstichting een ANBI-status?

  De Hersenstichting is aangemerkt als een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 0067.39.398.

  U leest meer infomatie op de website van de Belastingdienst over geven aan goede doelen en fiscale voordelen voor u.

 • Hoe komt de Hersenstichting aan inkomsten?

  De inkomsten komen uit giften van particulieren, loterijen, bedrijven en uit de collecte. De Hersenstichting ontvangt geen geld van de overheid.

 • Welke bankrekeningnummers horen bij de Hersenstichting?

  De Hersenstichting maakt gebruik van de volgende rekeningnummers:

  • NL18 INGB 0000 000 860 (donaties en giften)
  • NL52 INGB 0000 030 609 (bestellingen van publicaties en voor automatische incasso’s)
  • NL07 INGB 0000 000 282 (speciale acties)
  • Bankrekeningnummer 22.65.76.744 (Van Lanschot).

  Vroeger maakten we gebruik van het gironummer 860, Giro 860 of ING 860. Dit nummer is nog steeds in gebruik als NL18 INGB 0000 000 860. De oude naam giro 860 wordt niet meer gebruikt.

Jouw steun

 • Doet de Hersenstichting aan kledinginzameling?

  Ja, de Hersenstichting werft ook inkomsten door middel van kledinginzameling. De Hersenstichting doet dat niet zelf en heeft het inzamelen uitbesteed aan het bedrijf Climpex B.V.

  Wilt u de Hersenstichting helpen om hersenziekten beter behandelbaar en geneesbaar te maken? De Hersenstichting ontvangt geen overheidssubsidie en is daarom financieel volledig afhankelijk van giften van donateurs en particulieren. Inzameling van gebruikte kleding levert extra inkomsten op. Uw hulp daarbij is heel belangrijk.

  Voor elke kledinginzameling heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor een specifieke wijk en een specifieke periode. Climpex B.V. zorgt ervoor dat de plastic zakken met Hersenstichting logo en toelichting tijdig in de brievenbus komen. Ook zorgen zij voor het ophalen van de gevulde zakken op de aangegeven datum. Climpex B.V. streeft ernaar om dit jaar 10 eurocent per ingezamelde kilo aan de Hersenstichting te geven.

 • Er is een verkeerd bedrag van mijn rekening afgeschreven.

  Bij een gift via een acceptgiro kan het voorkomen dat er een vergissing wordt gemaakt bij het invullen. U heeft misschien per ongeluk een 0 te veel gezet of een komma verkeerd geplaatst. Of u heeft een verkeerd rekeningnummer ingevuld. Stel ons op de hoogte van deze vergissing en wij zorgen ervoor dat u het teveel overgemaakte bedrag krijgt teruggestort.

  Als u een machtiging heeft afgegeven, wordt het afgesproken bedrag op de afgesproken data op onze rekening overgemaakt. De Hersenstichting zal nooit eigenmachtig, zonder uw voorafgaande toestemming, dit bedrag verhogen. Is er niettemin een verkeerd bedrag geïnd, laat ons dit weten en wij storten het terug op uw rekening.

  Hier kunt u onze contactgegevens vinden.

 • Er was iemand bij mij aan de deur van de Hersenstichting. Klopt dat?

  De Hersenstichting werft structurele donateurs via deur-aan-deurwerving. We doen dit in samenwerking met wervingsbureaus Emolife en Trust. Onze teams zijn actief op werkdagen tussen 15.00 uur en 21.00 uur en in het weekend tussen 10.00 uur en 20.00 uur. Donateurwervers die namens de Hersenstichting actief zijn, zijn te allen tijde herkenbaar aan hun werkkleding. Ze zijn bovendien herkenbaar aan een badge. Al onze wervers zijn DDDN-gecertificeerd. Dat houdt in dat ze met goed gevolg een examen hebben afgelegd en zijn opgenomen in een landelijk register van donateurwervers.

  Daarnaast werven we ook collectanten en organisatoren voor de collecte via deur-aan-deurwerving.

  Heeft u vragen, suggesties of klachten over de deur-aan-deurwerving, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat  via 070-360 48 16 of op info@hersenstichting.nl.

 • Hoe kan ik een adreswijziging of andere wijziging (zoals opzegging) doorgeven?

  U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 070 – 360 48 16 (op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar en op vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur). U kunt ons uw wijzigingen ook e-mailen op info@hersenstichting.nl. Vermeld hierbij duidelijk wat aangepast moet worden (dus zowel oude als nieuwe gegevens).

  Wist u trouwens dat het mogelijk is uw donatie tijdelijk stop te zetten of te verlagen? Ook daar kunnen wij u bij helpen.

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  U kunt uw klacht over de Hersenstichting, van welke aard ook, op diverse manieren aan ons doorgeven. U kunt een e-mail sturen naar info@hersenstichting.nl of bellen naar 070 – 360 48 16 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar) of het contactformulier invullen. U kunt ook een brief sturen naar:

  Hersenstichting
  Postbus 191
  2501 CD Den Haag 

  Op uw klacht wordt uiterlijk binnen twee weken na ontvangst gereageerd. Uiterlijk acht weken na ontvangst is uw klacht geheel door ons afgehandeld. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

 • Hoe vaak vraagt de Hersenstichting per jaar om een gift?

  De Hersenstichting stuurt maximaal vijf keer per jaar een verzoek om een bijdrage. U bent uiteraard niet verplicht om te geven, het gaat om een vrijwillige bijdrage. U kunt via het contactformulier doorgeven dat u maar één maal per jaar een giftverzoek wilt ontvangen. Mailings kunnen ook als doel hebben onze achterban te informeren, zoals gebeurt met de aankondiging van de Publieksdag.

 • Wanneer incasseert de Hersenstichting?

  De Hersenstichting schrijft op of rond de 28e van de maand uw gift van uw bankrekening af. Afhankelijk van de maand waarin uw machtiging is gestart, vindt de incasso altijd volgens de afgesproken frequentie plaats. 

Onderzoek

 • Geeft de Hersenstichting ook geld aan onderzoek met proefdieren?

  Miljoenen mensen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van ernstige en soms levensbedreigende hersenaandoeningen. De Hersenstichting zet zich in om voor hen een beter en gezonder leven te realiseren. Wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar betere behandelingen, speelt daarbij een cruciale rol. Voor het merendeel maken we onderzoek mogelijk waarin ‘humane meetmethoden’ worden gebruikt; methoden die alleen gebruikmaken van menselijk materiaal of patiënten. Echter, proefdieronderzoek is voor sommige hersenonderzoeken helaas nog steeds nodig om levensreddende of betere behandelingen voor patiënten te realiseren.* Samen met andere gezondheidsfondsen, die aangesloten zijn bij SGF, investeren we in de ontwikkeling van betere humane meetmethoden en zetten we ons in om alternatieven voor dierproeven te stimuleren.

  Zo onderschrijven we het beleid van de overheid gericht op het ontwikkelen en implementeren van 3V-alternatieven voor dierproeven (Vervangen, Verminderen en Verfijnen). Dierproeven worden waar mogelijk vervangen door proefdiervrije experimenten. Als het onvermijdelijk is, worden dierproeven verricht met het minimale aantal dieren dat nodig is om een goede proef te doen (Verminderen). De dieren worden zo goed mogelijk verzorgd en zo min mogelijk leed toegebracht (Verfijnen). Dierproeven zijn volgens de Wet op de dierproeven (Wod) al vanaf 1977 in Nederland verboden, tenzij er geen 3V-alternatieven beschikbaar zijn.

  We nemen actief deel aan de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI), waarin wetenschappers, bedrijven, onderzoekfinanciers en overheden samen werken om onderzoeken en testen zonder dieren sneller en beter de ruimte te geven. De relevantie voor mens, dier en ecosysteem staat daarbij centraal. We onderschrijven de doelstelling van TPI: Nederland wordt internationale voorloper in proefdiervrije innovatie.

  Uitleg TPI:
  TPI is een traject waarbij verschillende belanghebbende organisaties zoals de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), ZonMw, RIVM, Nationaal Comité advies dierproeven (NCad), topsectoren life sciences en health (LSH) en Chemie en Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) samenwerken. Ook de Hersenstichting is nauw betrokken en dat betekent dat wij meepraten- en beslissen over de transitie naar een wereld zonder proefdieren.Op dit moment voert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de regie. Door samen te werken in TPI hopen we dat de overgang naar een systeem zonder proefdieren zowel gefaciliteerd als versneld wordt.

  * Verschillende Europese en nationale wetten en regels schrijven voor dat klinische onderzoeken op mensen pas kunnen plaatsvinden na voorafgaande proeven op dieren. Dierproeven gebeuren onder de strengste voorwaarden en mogen alleen plaatsvinden als er geen alternatieven bestaan.

 • Hoe controleert de Hersenstichting de kwaliteit van het onderzoek?

  Onze Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie (AWI) beoordelen alle onderzoeksvoorstellen in een afgewogen procedure. In deze Raad zitten wetenschappers en (zorg)professionals afkomstig uit verschillende onderzoeksinstellingen. De raad beoordeelt de kwaliteit en de relevantie van de ingediende projectvoorstellen. Alleen voorstellen van zeer goede kwaliteit en met hoge relevantie komen voor subsidiëring in aanmerking.

  Wetenschappers en professionals die subsidie krijgen, zijn verplicht op gezette tijden te rapporteren over de voortgang van hun onderzoek. Laten zij dit na of is de voortgang onvoldoende, dan wordt de geldkraan dichtgedraaid. Overigens komt het zelden voor dat we hiertoe over moeten gaan.

 • Kan ik me bij de Hersenstichting laten onderzoeken?

  Nee, de Hersenstichting doet zelf geen medisch-wetenschappelijk onderzoek. De Hersenstichting laat wetenschappelijk onderzoek doen naar de verschillende aspecten van hersenaandoeningen met het doel oplossingen te vinden voor patiënten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de academische centra en neurowetenschappelijke onderzoeksinstituten in Nederland.